+48 42 652 79 44      Panel Klienta
pl
MENU

Przepisy prawa

Z dniem 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119, s. 1) zwane dalej RODO oraz ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. 2018.1000).

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Printor Sp. z o.o.

Szczecińska 59a, (91-222 Łódź), KRS: 0000408800, NIP 9471980646,

Nasze dane kontaktowe:

e-mail: printor@printor.pl

telefon: +48 42 652 79 44; +48 42 942 03 06;

fax: +48 42 652 60 21;

kom: +48 606 273 189.

Jako administrator jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczne i zgodne z prawem przetwarzanie powierzonych nam Państwa danych osobowych.

Od kogo uzyskaliśmy Państwa dane osobowe:

Dane osobowe otrzymaliśmy od Państwa poprzez formularze elektroniczne (kontaktowe) lub w związku z zawarciem z nami umowy.

Cel oraz prawna podstawa przetwarzania Państwa danych osobowych:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a-c i f RODO.

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • zawarcia i realizacji umowy lub zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), (czas przetwarzania: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów),
 • wystawiania faktur oraz w związku z tym ciążących na nas obowiązkach prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), (czas przetwarzania: termin przechowywania faktur, ksiąg rachunkowych oraz dokumentów potwierdzających zawarcie i wykonanie umowy wynikający z przepisów krajowych administratora),
 • w zakresie dochodzenia roszczeń w związku z zawartą umową (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), (czas przetwarzania: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów lub do dnia uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO)
 • marketingu własnych produktów lub usług zgodnie z trwającą umową (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), (czas przetwarzania: do dnia uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO),
 • działań marketingowych, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych w tym celu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), (czas przetwarzania: do rezygnacji z kontaktów (cofnięcie zgody)).
 • odpowiedzi na zapytanie poprzez formularz kontaktowy (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO), (czas przetwarzania: do rezygnacji z kontaktów (cofnięcie zgody)

Zgodnie z powyższym posiadacie Państwo prawo do:

 • dostępu do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych),
 • sprostowania danych, gdy są one nieprawidłowe,
 • przeniesienia danych, w przypadkach określonych w RODO,
 • usunięcia lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych,
 • pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, gdy Administrator zamierza je przetwarzać w innym celu lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu administratorowi danych;
 • uzyskania wyczerpującej informacji dot.:
  • występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz o adresie jego siedziby,
  • celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze,
  • udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;
  • stanu od kiedy przetwarzane są Państwa dane w zbiorze;
  • ewentualnym źródle pozyskania Państwa danych.

Niezależnie od praw wymienionych wyżej możecie Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Swoich danych, jeżeli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

Ponadto mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (zwanego dalej PUODO), jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Dane kontaktowe:

PUODO: Edyta Bielak–Jomaa

Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00
fax. 22 531 03 01
kancelaria@uodo.gov.pl

Należy także pamiętać, iż w przypadku, gdy Państwa dane przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w każdym czasie.

W naszym przypadku, udzielona nam zgoda na przetwarzanie przez nas danych osobowych w celach marketingowych może być wycofana przez Państwa w każdym czasie.

W sytuacji nawiązania kontaktu z nami poprzez formularz kontaktowy podanie Państwa danych
w postaci adresu e-mail jest dobrowolne, jednak brak ich podania zaskutkuje brakiem możliwości wysłania formularza, a tym samym skontaktowania się Państwa z nami i na odwrót.

Okres przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych:

Dane osobowe będą przetwarzane (w tym przechowywane) przez okres wynikający z przepisów prawa (np. ordynacja podatkowa, ustawa o rachunkowości), do czasu zrealizowania umów, bądź też do czasu cofnięcia zgody lub przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom i/lub do Państw trzecich:

Państwa dane możemy przekazać osobom upoważnionym przez Administratora danych i/lub innym podmiotom, w tym w szczególności:

 • podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, takim jak: dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze oraz księgowe;
 • innym administratorom, np. podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Podane przez Państwa dane mogą być przetwarzane w celu profilowania oraz dostosowania przesyłanych przez nas wyłącznie treści marketingowych, w tym ofert i informacji adekwatnie do Państwa działalności gospodarczej i/lub zawodowej.

Podane przez Państwa dane nie będą jednak przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Szanowni Państwo, informujemy, iż w celu urzeczywistnienia Państwa uprawnień, prosimy o kontakt z nami na podane wyżej dane do kontaktu z Administratorem.

Niniejsza Polityka prywatności stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. 2017.880 z późn. zm.) i zabrania się jej kopiowania oraz innych modyfikacji w celu dalszego użycia.

Panel Klienta