+48 42 652 79 44      Panel Klienta
pl
MENU

Ogólne warunki sprzedaży

Ogólne warunki umów sprzedaży dokonywanej przez Printor sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Szczecińska 59a, NIP: 947-198-06-46, KRS: 0000408800, Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca kapitał zakładowy 200.000 złotych.

Zobacz ogólne warunki sprzedaży w oddzielnej zakładce lubPobierz

I. Postanowienia ogólne

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży produktów, zawieranych przez Printor sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi jako sprzedawcę. Użyte w dalszej części niniejszych ogólnych warunków określenia oznaczają:
Sprzedawca – Printor sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi;
Kupujący – podmiot gospodarczy będący drugą stroną umowy sprzedaży
Strony – Sprzedawca i Kupujący;
Ogólne Warunki/ows – niniejsze „Ogólne warunki umów sprzedaży” dokonywanej przez Printor sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi;
Produkt – produkty i usługi sprzedawane przez Printor sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi w ramach umowy sprzedaży.
Dokumentacja – dokumentacja dostarczona przez Kupującego, na podstawie i zgodnie z którą wykonywane jest zamówienie.

Postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej/faksem/mailem pod rygorem nieważności. Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży wyłącza stosowanie niniejszych ogólnych warunków tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny.

II. Zawarcie umowy

 1. Podstawą zawarcia umowy jest zamówienie Kupującego złożone w odpowiedzi na ofertę sprzedawcy lub bez oferty Sprzedawcy. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę z ewentualnymi zmianami lub zastrzeżeniami.
 2. Złożenie zamówienia nie wiąże Sprzedawcy. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji jest jednoznaczny z tym, że umowa sprzedaży nie została zawarta. Strony wyłączają wszelkie prawem przewidziane możliwości milczącego (dorozumianego) zawarcia umowy.
 3. Zamówienie złożone przez Kupującego musi zawierać dane Kupującego (nazwę, NIP, numer KRS, siedzibę, adres, wpis do ewidencji – chyba, że dane są znane Sprzedawcy) oraz szczegółowe informacje o zamawianym produkcie w zakresie niezbędnym do realizacji umowy.
 4. W przypadku potwierdzenia przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia z zastrzeżeniami lub zmianami, Kupujący związany jest treścią tych zastrzeżeń lub zmian, o ile nie przedstawi niezwłocznie swoich ewentualnych uwag i nie zostanie osiągnięte porozumienie ze Sprzedawcą w zakresie przedstawionych zastrzeżeń lub zmian.
 5. Sprzedawca jest związany ofertą przez okres 5 dni.
 6. Dla ważności zawarcia umowy sprzedaży lub jej zmiany wszystkie oświadczenia wymieniane pomiędzy stronami w tym zakresie, powinny być doręczone drugiej stronie na piśmie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, tradycyjnej lub faksu. Postanowienie to dotyczy w szczególności ofert, zamówień i dokumentacji, w tym zmian w tych dokumentach.
 7. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, a dotyczących poddostawcy, Sprzedawca nie będzie mógł wykonać umowy w całości lub w części, przysługiwać mu będzie w terminie 12 miesięcy od zawarcia umowy prawo odstąpienia od niej w całości lub w części. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną powstałą przez to szkodę.
 8. Kupujący jest zobowiązany dostarczyć właściwą i kompletną dokumentację za pośrednictwem poczty elektronicznej, płyty CD lub innego nośnika najpóźniej w momencie składania zamówienia; dostarczenie dokumentacji po terminie, zmiany w dokumentacji lub niekompletna dokumentacja może skutkować zmianą oferty, spowodować wzrost kosztów lub opóźnić termin realizacji Umowy. Zmiana dokumentacji lub kosztów realizacji zamówienia wymaga ich zatwierdzenia przez Kupującego

III. Prawo własności

 1. Ryzyko utraty lub uszkodzenia produktu przechodzi ze Sprzedawcy na Kupującego z chwilą wydania produktu, a w przypadku powierzenia produktu przewoźnikowi z chwilą wydania produktu przewoźnikowi, niezależnie od tego, kto ponosi koszty transportu.
 2. Kupujący oświadcza, że przysługuje mu prawo rozporządzania i korzystania z autorskich praw majątkowych w stosunku do dokumentacji wykorzystywanej w realizacji zamówienia, na czas realizacji umowy na wszystkich polach eksploatacji, których dotyczy realizacja zmówienia, w tym także, jeżeli jest to niezbędne, do wykonywania praw zależnych;

IV. Cena

 1. Cenę produktu ustala się w oparciu o ofertę z ewentualnymi późniejszymi zmianami.
 2. Kupujący zobowiązuje się zapłacić cenę w terminie wskazanym w fakturze VAT, wystawionej przez Sprzedawcę. Płatność uważa się za dokonaną z chwilą wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 3. W przypadku, gdy po zawarciu umowy wystąpią okoliczności uzasadniające podwyższenie ceny zamówionego produktu takie jak np. podwyższenie cła, wprowadzenie opłat celnych dodatkowych, wprowadzenie innych obciążeń publicznoprawnych, Sprzedawca ma prawo do odpowiedniego, jednostronnego podwyższenia ceny produktu wskazując przyczynę podwyżki. Podwyżka nie może być wyższa niż faktyczny wzrost elementów cenotwórczych.
 4. Jeśli po zawarciu umowy nastąpi wzrost cen materiałów, lub zmiana kursu walut, Sprzedawca może odpowiednio zmienić cenę do wartości aktualnych stawek, nawet jeśli nie zostało to uwzględnione w umowie pomiędzy Stronami lub odstąpić od umowy, jeśli Kupujący nie wyrazi zgody na podwyższenie ceny.
 5. Ceny podawane przez Sprzedawcę są cenami netto i powiększone zostaną o podatek od produktów i usług wg obowiązujących stawek.
 6. W przypadku opóźnienia się Kupującego z zapłatą ceny z jakiejkolwiek umowy sprzedaży łączącej strony, Sprzedawca ma prawo do powstrzymania się z realizacją wszystkich zawartych umów (w tym z wydaniem produktu) do czasu zapłaty przez Kupującego wszelkich wymagalnych należności wraz z odsetkami. Jeżeli opóźnienie jakiejkolwiek płatności względem Sprzedawcy przekroczy 30 dni Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży bez wyznaczania terminu dodatkowego. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za powstałą z tych przyczyn szkodę.

V. Odbiór produktu i jego właściwości

 1. Kupujący jest zobowiązany do starannego zbadania produktu w chwili jego odbioru pod względem ilościowym, zgodności z dokumentacją oraz pod kątem ewentualnych widocznych wad. Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić przewoźnikowi (zgodnie z właściwymi przepisami przewozowymi) i Sprzedawcy, w formie pisemnej, ewentualne zastrzeżenia w tym zakresie.
 2. Podpisanie dokumentu wydania jest równoznaczne ze stwierdzeniem zgodności wskazanych parametrów z umową i brakiem wad, które mogłyby zostać wykryte przy starannym zbadaniu produktu podczas odbioru. Kupujący nie może się zwolnić od obowiązków wskazanych w punkcie V i od skutków ich niedochowania powołując się na przyjętą praktykę obrotu i odbioru.
 3. Jeśli ze względu na rodzaj opakowania albo z innego powodu nie jest obiektywnie możliwe wykonanie niezwłocznej kontroli dostarczonego produktu, kontrola przy odbiorze powinna obejmować co najmniej list przewozowy, ilość i stan opakowań, dane dotyczące oznaczenia produktu na opakowaniu oraz szkody widoczne z zewnątrz. Niezwłocznie, kiedy stanie się to obiektywnie możliwe, najpóźniej jednak przy rozpakowaniu produktu, zanim zostanie on wykorzystany, powinna być przeprowadzona szczegółowa, pełna kontrola produktu.
 4. Zgłoszenie przez Kupującego ewentualnych zastrzeżeń, uwag lub reklamacji oraz ich rozpatrywanie nie wstrzymuje biegu terminu płatności.
 5. Jeżeli nie ustalono inaczej produkt zostaje dostarczony na warunkach ExWorks Printor, Łódź (wg. Incoterms 2010).
 6. Wszelkie przekazywane ewentualnie przez Sprzedawcę wraz z produktem atesty, aprobaty, świadectwa zgodności lub inne dokumenty określające parametry i właściwości techniczne produktu nie stanowią potwierdzenia przez Sprzedawcę zawartych w nich danych a tym samym nie stanowią zapewnienia, że produkt spełnia wskazane w nich kryteria. Przekazywane dokumenty są każdorazowo jedynie informacją Sprzedawcy, że produkt został wykonany zgodnie z kryteriami wskazanymi w tych dokumentach. Jeżeli Sprzedawca zobowiązał się wydać Kupującemu dokumenty, o których mowa powyżej, to przyjmuje się, iż może tego dokonać w terminie 1 miesiąca od wydania produktu.
 7. Jeśli Kupujący nie dokona odbioru produktu w terminie określonym w Umowie, z przyczyn niezawinionych przez Sprzedawcę, cena i inne koszty muszą być mimo to uiszczone tak, jakby wydanie produktu odbyło się zgodnie z umową. W szczególności Kupujący ponosi koszty związane z przechowaniem produktu i wystawieniem faktury.
 8. W przypadku, gdy którakolwiek ze stron nie będzie mogła dotrzymać terminu ustalonego w umowie, strona ta powinna niezwłocznie poinformować o tym drugą stronę, podając równocześnie przewidywany termin zrealizowania obowiązków, których dotyczy opóźnienie.
 9. Jeśli termin dostawy zostanie odroczony z powodu okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi winy, w szczególności okoliczności przewidzianych w treści niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, Sprzedawca może przedłużyć terminy dostaw i nie ponosi odpowiedzialności za przedłużenie terminu realizacji umowy.
 10. Odszkodowanie z powodu zwłoki w wykonaniu dostawy może być wypłacone jedynie wtedy, gdy zostało zawarte w tym zakresie odrębne porozumienie na piśmie.
 11. Tolerancja ilościowa. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wykonania umowy w tolerancji +10/-5% zamówionej ilości(tolerancja ilościowa) w przypadku wykonywania obwodów drukowanych w formie paneli, a Kupujący zobowiązuje się do zapłaty za rzeczywistą ilość dostarczonego produktu. Realizacja zamówienia w tolerancji 0/0% wymaga każdorazowo odrębnej wyceny zamówienia.
 12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zniszczenia lub utylizacji dokumentacji produkcyjnej, klisz i szablonów lutowniczych w przypadku gdy projekt nie był zamawiany przez okres dłuższy niż 3 lata.
 13. W przypadku produkcji z użyciem materiałów powierzonych przez Kupującego, Kupujący jest zobowiązany do poinformowania Sprzedawcy o właściwościach tych materiałów przez dostarczenie specyfikacji lub instrukcji, szczególnie w przypadku materiałów wrażliwych na temperaturę, wilgotność, substancje chemiczne lub uszkodzenia mechaniczne. Nieprzekazanie wymaganych informacji (specyfikacji, instrukcji) zwalnia Sprzedawcę z odpowiedzialności za skutki, w tym za zniszczenie materiałów powierzonych oraz niespełnianie przez Produkt wymagań, określonych w Umowie. Sprzedawca zastrzega tolerancję ilościową w wysokości 2%.

VI. Reklamacje

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie w zakresie zgodności produktu z dokumentacją dostarczoną przez Kupującego.
 2. Reklamacja może zostać zgłoszona w terminie 12 miesięcy od dnia wystawienia faktury przez Sprzedawcę.
 3. W przypadku zgłaszania reklamacji Kupujący jest zobowiązany:
  a) przesłać zgłoszenie z opisem niezgodności produktu z dokumentacją na piśmie/faksem/mailem wraz ze zdjęciami;
  b) po wyrażeniu zgody przez Sprzedawcę przesłać do Sprzedawcy reklamowane produkty we wskazanym terminie.
 4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 21 dni od dnia dostarczenia reklamowanego produktu przez Kupującego, a następnie poinformuje Kupującego o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji.
 5. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca wskaże – jeśli to możliwe – termin/sposób dostarczenia produktu zgodnego z dokumentacją.
 6. W przypadku, gdy z przyczyn gospodarczych naprawa – w celu dostarczenia produktu zgodnego z dokumentacją – jest utrudniona, niemożliwa, długotrwała lub zbyt kosztowna, Strony mogą uzgodnić inny sposób załatwienia reklamacji.
 7. Wyłącza się przepisy o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

VII. Opóźnienia w płatnościach i wydaniu produktu, odpowiedzialność

 1. W przypadku opóźnienia się Kupującego z zapłatą całości lub części ceny za wydany produkt Kupujący zapłaci Sprzedawcy odsetki ustawowe za opóźnienie.
 2. W przypadku, gdy Kupujący opóźni się z odbiorem produktu powyżej 30 dni liczonych od ustalonego w umowie terminu realizacji, Kupujący zapłaci Sprzedawcy jednorazowo karę umowną w wysokości 80% ceny produktu, nieodebranego w terminie. Jeżeli w tym czasie Kupujący nie odbierze produktu Sprzedawca może również od umowy odstąpić. Odstąpienie przez Sprzedawcę od umowy nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty zastrzeżonej kary umownej.
 3. W przypadku, gdy szkoda przewyższa zastrzeżone kary umowne Sprzedawca ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.
 4. Odszkodowanie za szkody wyrządzone Kupującemu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy ograniczone jest w każdym przypadku do wysokości ceny netto produktu objętego umową.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez produkt, jeśli przyczyną szkody była:
  – wadliwa konstrukcja produktu lub urządzenia/jego części składowej, w którym produkt zainstalowano;
  – dokumentacja (wskazówki ) dostarczona przez Kupującego;
  – nietypowe, niezgodne z przeznaczeniem korzystanie z produktu lub urządzenia/części składowej, w której produkt zainstalowano/zamontowano;
  – niewłaściwy sposób prezentacji produktu lub urządzenia/części składowej, w której produkt zainstalowano/zamontowano;
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w mieniu przedsiębiorcy wykorzystującego gospodarczo produkt lub urządzenia/części składowe, w których produkt zainstalowano/zamontowano.
 7. Strony mają prawo do zaniechania naliczania kar umownych.
 8. Z zastrzeżeniem sytuacji odmiennie unormowanych w treści zawartej umowy, siła wyższa rozumiana jako wszelkie okoliczności i zjawiska, których nie można było przewidzieć ani im zapobiec, mające charakter zewnętrzny w stosunku do stron umowy i nie spowodowane przez żadną z nich mogą stanowić, bez konsekwencji dla stron, podstawę do odstąpienia od umowy, jeśli okoliczności te zaistniały po zawarciu umowy i w istotny sposób utrudniają jej wykonanie. Strona nie ponosi też odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki będące wynikiem działań lub zaniechań drugiej strony lub osób trzecich, za które to działania lub zaniechania strona ta w świetle prawa nie odpowiada.

VIII. Właściwość sądu, prawo

Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy. Do umowy mają zastosowanie wyłącznie przepisy prawa polskiego oraz jurysdykcja sądów polskich.

IX. Inne postanowienia

Tytuły poszczególnych punktów niniejszych Ogólnych Warunków wprowadzone zostały jedynie dla ułatwienia posługiwania się tekstem i nie mają znaczenia prawnego a co za tym idzie tekst Ogólnych Warunków nie może być interpretowany na ich podstawie. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków okazałyby się nieważne lub nieskuteczne w świetle obcego prawa, nie będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień. W takim przypadku strony zobowiązują się przyjąć takie postanowienia, które odzwierciedlać będą uprzednią wolę stron w sposób skuteczny.

Panel Klienta